ابن‌حاج سلمی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌حاج سلمی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حاج ابوالبرکات محمد بن‌ محمد سلمی‌ بلفیقی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالبرکات‌ محمد بن‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد بن‌ خلف‌ سلمی‌ بلفیقی‌، محدث‌، فقیه ‌ مالکی‌، مقری، قاضی‌، شاعر و مورخ‌ اندلسی
ابن‌حاج ابوالفیض حمدون‌ بن‌ عبدالرحمان‌ سلمی‌ مرداسی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالفیض‌ حمدون‌ بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ حمدون‌ سُلمی‌ مِرداسی‌، مفسر، ادیب‌ و فقیه ‌ مالکی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار