ابن‌حاج محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابن‌حاج محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حاج ابوالبرکات محمد بن‌ محمد سلمی‌ بلفیقی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالبرکات‌ محمد بن‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد بن‌ خلف‌ سلمی‌ بلفیقی‌، محدث‌، فقیه ‌ مالکی‌، مقری، قاضی‌، شاعر و مورخ‌ اندلسی
ابن‌حاج ابوالحسن محمد بن‌ عبدالله‌ تجیبی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالحسن‌، محمد بن‌ عبدالله‌ تُجیبی‌ (۵۷۴ -۶۴۱ق‌/ ۱۱۷۸-۱۲۴۳م‌)، نحوی‌ و ادیب‌ مغربی‌
ابن‌حاج ابوعبدالله محمد بن ابرهیم جذامی‌ غرناطی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ جذامى‌ غرناطى‌، معروف‌ به‌ ابن‌ حاج‌ و قنیقل‌، فقیه‌، متکلم‌ و نحوی‌
ابن‌حاج ابوعبدالله محمد بن احمد تجیبی‌، اِبْن‌ِحاج‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد بن‌ خلف‌ بن‌ ابراهیم‌ تُجیبی‌، قاضی‌، محدث‌ و فقیه‌ مالکی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار