ابن‌حاج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌حاج ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌حاج ابواسحاق ابراهیم‌ بن‌ عبدالله‌ نمیری‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ عبدالله‌ نُمَیری‌ (۷۱۳ق‌ / ۱۳۱۳م‌)، شاعر، محدث‌ و کاتب‌ اندلسی‌
ابن‌حاج ابوالبرکات محمد بن‌ محمد سلمی‌ بلفیقی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالبرکات‌ محمد بن‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد بن‌ خلف‌ سلمی‌ بلفیقی‌، محدث‌، فقیه ‌ مالکی‌، مقری، قاضی‌، شاعر و مورخ‌ اندلسی
ابن‌حاج ابوالحسن ضیاءالدین شیث‌ بن‌ ابراهیم‌ قناوی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالحسن‌ ضیاءالدین‌، شیث‌ بن‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد بن‌ حیدرة قناوی‌ (۵۱۰ - ۵۹۸ق‌/۱۱۱۶-۱۲۰۲م‌)، فقیه‌، نحوی‌ و ادیب‌ مصری‌
ابن‌حاج ابوالحسن محمد بن‌ عبدالله‌ تجیبی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالحسن‌، محمد بن‌ عبدالله‌ تُجیبی‌ (۵۷۴ -۶۴۱ق‌/ ۱۱۷۸-۱۲۴۳م‌)، نحوی‌ و ادیب‌ مغربی‌
ابن‌حاج ابوالعباس احمد بن‌ محمد ازدی‌ اشبیلی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد اَزدی‌ اشبیلی‌ (د ۶۴۷ یا ۶۵۱ق‌/۱۲۴۹ یا ۱۲۵۳م‌)، نحوی‌ و ادیب‌ اندلسی‌ و معاصر ابن‌ عصفور
ابن‌حاج ابوالفیض حمدون‌ بن‌ عبدالرحمان‌ سلمی‌ مرداسی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالفیض‌ حمدون‌ بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ حمدون‌ سُلمی‌ مِرداسی‌، مفسر، ادیب‌ و فقیه ‌ مالکی
ابن‌حاج ابوعبدالله محمد بن ابرهیم جذامی‌ غرناطی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ ابراهیم‌ جذامى‌ غرناطى‌، معروف‌ به‌ ابن‌ حاج‌ و قنیقل‌، فقیه‌، متکلم‌ و نحوی‌
ابن‌حاج ابوعبدالله محمد بن احمد تجیبی‌، اِبْن‌ِحاج‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد بن‌ خلف‌ بن‌ ابراهیم‌ تُجیبی‌، قاضی‌، محدث‌ و فقیه‌ مالکی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار