ابن‌خاتون شمس‌الدین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌خاتون شمس‌الدین ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌خاتون شمس‌الدین‌ محمد بن‌ علی‌، شمس‌الدین‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ محمد بن‌ خاتون‌، اولین‌ فرد شناخته‌ شده از خاندان‌ ابن‌خاتون
ابن‌خاتون ابوالمعالی‌ شمس‌الدین محمد بن‌ سدیدالدین‌ علی‌، ابوالمعالی‌ شمس‌الدین محمد بن‌ سدیدالدین‌ علی‌، عالم‌ و سیاستمدار دوره قطب‌ شاهیه دکن و یکی از مشاهیر خاندان‌ ابن‌خاتون
ابن‌خاتون شمس‌الدین محمد بن شهاب‌الدین احمد، شمس‌الدين محمد فرزند شهاب‌الدین احمد از علمای شیعه جبل عامل لبنان و از افراد مشهور آل خاتون


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار