ابن‌خاتون (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌خاتون ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان ابن‌خاتون، اِبْن‌ِ‌خاتون‌، عنوان‌ افرادی‌ از خاندانی‌ مشهور از شیعیان ‌لبنان و مشهور به اسامی دیگری همچون خاندان‌ بیت‌ بورینی‌، بیت‌ ابوشامه‌ و بیت‌ شامی‌

ابن‌خاتون شمس‌الدین‌ محمد بن‌ علی‌، شمس‌الدین‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ محمد بن‌ خاتون‌، اولین‌ فرد شناخته‌ شده از خاندان‌ ابن‌خاتون
ابن‌خاتون ابوالعباس‌ جمال‌الدین احمد بن‌ شمس‌الدین‌ محمد، ابوالعباس‌ جمال‌الدین یا شهاب‌الدین‌ احمد بن‌ شمس‌الدین‌ محمد، یکی از مشاهیر خاندان‌ ابن‌خاتون
ابن‌خاتون نعمت‌الله‌ بن‌ احمد، نعمت‌الله بن‌ احمد بن‌ شمس‌الدین‌ محمد، یکی از مشاهیر خاندان‌ ابن‌خاتون
ابن‌خاتون عبداللطیف‌ بن‌ نعمت‌الله‌، عبداللطیف‌ بن‌ نعمت‌الله‌، یکی از مشاهیر خاندان‌ ابن‌خاتون
ابن‌خاتون ابوالمعالی‌ شمس‌الدین محمد بن‌ سدیدالدین‌ علی‌، ابوالمعالی‌ شمس‌الدین محمد بن‌ سدیدالدین‌ علی‌، عالم‌ و سیاستمدار دوره قطب‌ شاهیه دکن و یکی از مشاهیر خاندان‌ ابن‌خاتون
ابن‌خاتون اسداللّه بن مؤمن، ابن‌خاتون، اسداللّه بن مؤمن، یکی از مشاهیر خاندان‌ ابن‌خاتون
ابن خاتون امامی اصفهانی، از علما و مفسران قرآن در اصفهان
ابن‌خاتون شمس‌الدین محمد بن شهاب‌الدین احمد، شمس‌الدين محمد فرزند شهاب‌الدین احمد از علمای شیعه جبل عامل لبنان و از افراد مشهور آل خاتون
ابن‌خاتون شهاب‌الدین احمد بن‌ نعمت‌الله علی، شهاب‌الدین احمد، فرزند نعمت‌اللّه علی یکی از اعضای آل خاتون از علمای شیعی جبل عامل لبنان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار