ابن‌خیاط (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌خیاط ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌خیاط ابوبکر محمد بن‌ احمد، اِبْن‌ِ خَیّاط، ابوبکر، محمد بن‌ احمد (د ۳۲۰ق‌/۹۳۲م‌)، محدث‌ و نحوی‌ سمرقندی‌
ابن‌خیاط حسین بن فرج بغدادی اصفهانی، ابن خیاط حسین بن فرج بغدادی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار