ابن‌دکه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌دکه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌دکه ابوالعباس احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌دکه ابوجعفر محمد بن حسن معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌دکه ابوعلی حسن بن محمد معدل اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار