ابن‌رسته ابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته ابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته ابراهیم بن ابان مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌رسته ابراهیم بن حسن اصفهانی، از محدّثین خاندان ابن‌رسته در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار