ابن‌رسته زهری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته زهری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته ابوسعید حسن بن عبدالرحمان زهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌رسته ابوعبداللّه محمد بن عمر زهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌رسته ابومحمد عبداللّه بن عمر زهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌رسته احمد بن عبداللّه زهری اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابن‌رسته عبداللّه بن محمد زهری اصفهانی، از محدثان خاندان رسته و برادرزاده رسته


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار