ابن‌رسته عبدالرحمان اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته عبدالرحمان اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته عبدالرحمان بن عمر اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابن‌رسته عبدالرحمان بن محمد ضبی جروآنی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار