ابن‌زریق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زریق ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زریق ناصرالدین ابوالبقاء محمد بن ابی‌بکر آل‌قدامه، ناصرالدّین ابوالبقاء محمد بن ابی‌بکر، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
ابن‌زریق ناصرالدین محمد بن عبدالرحمن آل‌قدامه، ناصرالدّین محمد بن عبدالرحمن بن محمد، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
ابن‌زریق شهاب‌الدین احمد بن ابی‌بکر آل‌قدامه، شهاب‌الدّین احمد بن ابی‌بکر بن قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
ابن‌زریق شهاب‌الدین ابوالعباس احمد بن محمد آل‌قدامه، شهاب‌الدّین ابوالعباس احمد بن محمد، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار