ابن‌زهر ابومروان عبدالملک (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زهر ابومروان عبدالملک ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زهر ابومروان عبدالملک بن زهر، ابومروان عبدالملک بن زهر، پزشک و وزیر اشبیلی و مهم‌ترین شخصیت خاندان ابن‌زهر
ابن‌زهر ابومروان عبدالملک بن محمد، ابومروان عبدالملک بن محمد بن مروان بن زهر، فقیه و طبیب اشبیلی، یکی از شخصیت‌های ابن‌زهر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار