ابن‌زهر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زهر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان ابن‌زهر، اِبْن‌زُهْر، لقب افراد خاندانی منسوب به اِیاد بن مَعَدّ بن عدنان در سده‌های ۴ تا ۷ق/۱۰ تا ۱۳م

ابن‌زهر ابوالعلاء زهر بن عبدالملک، ابوالعلاء زهر بن عبدالملک، پزشک و وزیر اشبیلی، یکی از شخصیت‌های ابن‌زهر
ابن‌زهر ابوبکر حفید محمد بن عبدالملک، ابوبکر محمد بن عبدالملک بن زهر، معروف به ابوبکر حفید، یکی از شخصیت‌های ابن‌زهر
ابن‌زهر ابوبکر محمد بن مروان، ابوبکر محمد بن مروان بن زهر ایادی، محدث، فقیه مالکی، یکی از شخصیت‌های ابن‌زهر
ابن‌زهر ابومحمد عبدالله بن محمد، ابومحمد عبدالله بن محمد بن عبدالملک، یکی از شخصیت‌های ابن‌زهر
ابن‌زهر ابومروان عبدالملک بن زهر، ابومروان عبدالملک بن زهر، پزشک و وزیر اشبیلی و مهم‌ترین شخصیت خاندان ابن‌زهر
ابن‌زهر ابومروان عبدالملک بن محمد، ابومروان عبدالملک بن محمد بن مروان بن زهر، فقیه و طبیب اشبیلی، یکی از شخصیت‌های ابن‌زهر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار