ابن‌سراج (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌سراج ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌سراج ابوالحسین سراج بن عبدالملک، ادیب، شاعر، نحوی ، لغوی و فقیه مالکی عصر ملوک الطوایف در اندلس
ابن‌سراج عزالدین محمد بن‌ علی قرشی دمشقی، اِبْن‌ِ سَرّاج‌، عزالدین‌ محمد بن‌ علی ‌بن‌ عبدالرحمان‌ قرشی‌ دمشقی‌ (د ۷۴۷ق‌/۱۳۴۶م‌)، محدث‌ و صوفی‌
ابن‌سراج محمد بن سری، اِبْن سَرّاج، ابوبکر محمد بن سَری بن سهل، نحوی، ادیب و شاعر بغدادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار