ابن‌شهید ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ عمر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ عمر (د ۳۲۲ق‌/۹۳۴م‌) نبیره عیسی‌ بن‌ شهید یکی از افراد خاندان بنوشهید است. بنوشهید خاندان‌ اندلسی‌ است که‌ در سده‌های‌ ۲ - ۴ق‌ وزارت‌ یافتند و در فقه‌ و حدیث‌ و شعر و ادب‌ نیز دست‌ داشتند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ عمر (د ۳۲۲ق‌/۹۳۴م‌) که‌ نبیره عیسی‌ بن‌ شهید است‌، از ۳۱۷ تا ۳۲۱ق‌/۹۲۹ تا ۹۳۳ م‌ وزارت‌ خلیفه‌ عبدالرحمان‌ الناصر (۳۰۰-۳۵۰ق‌/۹۱۲-۹۶۱م) را برعهده‌ داشت‌.
[۲] ابن‌عذاری‌، محمد، البیان‌ المغرب‌، ج۲، ص۱۰۲، به‌ کوشش‌ ژ س‌ کولن‌ و لوی‌ پرووانسال‌، لیدن‌، ۱۹۵۱م.
وی‌ علاوه‌ بر ادب‌ در حدیث‌ نیز تبحّر داشت‌ و از محدّثان‌ بزرگی‌ چون‌ محمد بن‌ وضّاح‌ و محمد بن‌ عبدالسلام‌ خشنی‌ روایت‌ حدیث‌ می‌کرد.

آثار

[ویرایش]

با شاعر معاصرش‌ ابومروان‌ عبدالملک‌ جزیری‌ به‌ شعر مکاتبه‌ داشت‌،
[۷] حمیری‌، اسماعیل‌، البدیع‌ فی‌ وصف‌ الربیع‌، ج۱، ص۱۲۱، به‌ کوشش‌ هانری‌ پرس‌، رباط، ۱۳۵۹ق‌/۱۹۴۰م.

اما از اشعار وی‌ جز ابیاتی‌ چند، چیزی‌ بر جای‌ نمانده‌ است‌. ، وی‌ کتابی‌ با عنوان‌ اصلاح‌ الخُلق‌ برای‌ ولیعهدِ الناصر، حکم‌ بن‌ عبدالرحمان‌ تألیف‌ کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌سعید، علی بن موسی، المغرب‌ فی‌ حلی‌ المغرب‌، ج۱، ص۷۷، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌، قاهره‌، ۱۹۵۳م.    
۲. ابن‌عذاری‌، محمد، البیان‌ المغرب‌، ج۲، ص۱۰۲، به‌ کوشش‌ ژ س‌ کولن‌ و لوی‌ پرووانسال‌، لیدن‌، ۱۹۵۱م.
۳. ضبّی‌، احمد، بغیة الملتمس‌، ج۱، ص۳۸۱، قاهره‌، ۱۹۶۷م.    
۴. ابن‌کتّانی‌، محمد، کتاب‌ التشبیهات‌، ج۱، ص۳۰۱، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق.    
۵. ابن‌ابار، محمد، التکملة لکتاب‌ الصلة، ج۳، ص۶۷، به‌ کوشش‌ فرانسیسکو کودرا، مادرید، ۱۸۸۲م‌.    
۶. ابن‌ابار، محمد، التکملة لکتاب‌ الصلة، ج۳، ص۶۷،، به‌ کوشش‌ فرانسیسکو کودرا، مادرید، ۱۸۸۲م‌.    
۷. حمیری‌، اسماعیل‌، البدیع‌ فی‌ وصف‌ الربیع‌، ج۱، ص۱۲۱، به‌ کوشش‌ هانری‌ پرس‌، رباط، ۱۳۵۹ق‌/۱۹۴۰م.
۸. ابن‌کتّانی‌، محمد، کتاب‌ التشبیهات‌، ج۱، ص۳۰۱، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق.    
۹. حمیدی‌، محمد، جذوة المقتبس‌، ج۱، ص۲۸۶، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/ ۱۹۸۳م.    
۱۰. ضبّی‌، احمد، بغیة الملتمس‌، ج۱، ص۳۸۱، قاهره‌، ۱۹۶۷م.    
۱۱. ابن‌سعید، علی بن موسی، المغرب‌ فی‌ حلی‌ المغرب‌، ج۱، ص۷۷، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌، قاهره‌، ۱۹۵۳م.    
۱۲. ابن‌کتّانی‌، محمد، کتاب‌ التشبیهات‌، ج۱، ص۲۴۲، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌.    
۱۳. ابن‌کتّانی‌، محمد، کتاب‌ التشبیهات‌، ج۱، ص۲۵۴، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق.    
۱۴. ابن‌کتّانی‌، محمد، کتاب‌ التشبیهات‌، ج۱، ص۳۰۱، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق.    
۱۵. ابن‌ابار، محمد، التکملة لکتاب‌ الصلة، ج۳، ص۶۰۴، به‌ کوشش‌ فرانسیسکو کودرا، مادرید، ۱۸۸۲م.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن‌ِ شهید»، ج۴، ص۱۳۹۲.    جعبه ابزار