ابن‌شهید ابومروان‌ عبدالملک‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شهید ابومروان‌ عبدالملک‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌شهید ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ احمد، ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ احمد (۳۲۳-۳۹۳/۹۳۵-۱۰۰۳م‌)، یکی از افراد خاندان بنوشهید
ابن‌شهید ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ عمر، ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ عمر (د ۳۲۲ق‌/۹۳۴م‌) نبیره عیسی‌ بن‌ شهید یکی از افراد خاندان بنوشهید


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار