ابن‌ظهیره (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ظهیره ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان ابن‌ظهیره، عنوان‌ افراد خاندانی‌ از بنی‌ مخزوم‌ در سده‌های‌ ۹ و ۱۰ق‌/۱۵ و ۱۶م‌

ابن‌ظهیره ابوحامد جمال‌الدین‌ محمد بن‌ عبدالله‌ مکی‌، ابوحامد محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ ظهیرة بن‌ احمد بن‌ عطیة بن‌ ظهیره قرشی‌ مکی‌، خطیب‌، قاضی ‌و مفتی مکه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره ابوالبرکات‌ کمال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد مکی‌، ابوالبرکات‌ کمال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، محدث‌ و قاضی‌ مکه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره ابوالسعادت‌ جلال‌الدین‌ محمد بن‌ ابی‌البرکات‌ مکی، ابوالسعادت‌ محمد بن‌ ابی‌البرکات‌، فقیه‌ شافعی ‌و قاضی‌ مکه‌، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره ابوطیب‌ محب‌الدین‌ احمد بن‌ محمد مکی، ابوطیب‌ احمد بن‌ محمد، قاضی‌ و فقیه‌ شافعی‌، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره جمال‌الدین‌ محمد بن‌ نورالدین‌ محمد مکی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره فخرالدین‌ ابوبکر بن‌ علی‌ مکی، فقیه‌ شافعی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره جمال‌الدین‌ محمد جارالله‌ بن‌ محمد مکی، مورخ‌ و فقیه‌ حنفی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره علی‌ بن‌ جارالله‌ مکی‌، علی‌ بن‌ جارالله‌ بن‌ محمد، منطقی‌، شاعر، خطیب و فقیه‌ حنفی‌، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار