ابن‌عابدین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عابدین ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عابدین (اعلام)، عنوان‌ چند فقیه‌ حنفی، در اواخر دوران‌ حکومت‌ عثمانی‌ در شامات‌

ابن‌عابدین محمدامین‌ بن‌ عمر، محمدامین‌ بن‌ عمر بن‌ عبدالعزیز، فقیه ‌و پیشوای‌ حنفیان‌ شام‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عابدین
ابن‌عابدین علاءالدین‌ محمد بن‌ محمدامین، علاءالدین‌ محمد بن‌ محمدامین ‌بن‌ عمر، فقیه‌ حنفی، یکی از شخصیت‌های ابن‌عابدین
ابن‌عابدین احمد بن‌ عبدالغنی‌، احمد بن‌ عبدالغنی‌ بن‌ عمر بن‌ عبدالعزیز، محدث‌ و فقیه‌ حنفی‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عابدین
ابن‌عابدین ابوالخیر محمد بن‌ احمد، ابوالخیر محمد بن‌ احمد بن‌ عبدالغنی‌، فقیه‌ حنفی‌ و مفتی‌ شام‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عابدین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار