ابن‌عطاش ابوبکر احمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عطاش ابوبکر احمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثان قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار