ابن‌عطاش (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عطاش ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثان قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن‌عطاش احمد بن عبدالملک اصفهانی، از ادباء و بزرگان قرن پنجم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار