ابن‌فادشاه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فادشاه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌فادشاه ابوعبداللّه فادشاه بن ابی‌منصور اصفهانی، از ادبای قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌فادشاه احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین و ادبای اصفهان
ابن‌فادشاه علی بن سعید اصفهانی، از محدّثین و ادبای قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌فادشاه محمد بن قاسم اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار