ابن‌فرات (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فرات ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌فرات ناصرالدین محمد بن عبدالرحیم مصری، فقیه، مورخ و خطیب مدرسه معزّیه قاهره
ابن‌فرات عزالدین عبدالرحیم‌ بن‌ محمد، محدث‌ و قاضی ‌حنفی ‌مصر و فرزند ابن‌ فرات‌ مورخ‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار