ابن‌فقیه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فقیه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌فقیه ابوبکر احمد بن محمد همدانی، ابن‌فقیه، ابوبکر، احمد بن محمد بن اسحاق، معروف به ابن فقیه همدانی، جغرافی‌دان قرن سوم هجری
ابن‌فقیه ابومنصور عبدالواحد بن‌ ابراهیم‌ بغدادی، اِبْن‌ِ فَقیه‌، ابومنصور فخرالدین‌ عبدالواحد بن‌ ابراهیم‌ (۵۶۱ - ۶۳۶ق‌/ ۱۱۶۶-۱۲۳۹م‌)، محدث‌ و شاعر بغدادی
ابن‌فقیه حسن بن علی اصفهانی، ابن‌فقیه حسن بن علی اصفهانی، از محدّثین اصفهان و داماد ابن رسته


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار