ابن‌فهد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فهد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان ابن‌فهد، ام‌ خاندانی‌ بزرگ‌ در مکه‌ از فرزندان‌ عبدالله‌ بن‌ محمد ابن‌ عبدالله‌ بن‌ فهد

ابن‌فهد حلی، جمال‌الدین احمد بن شمس‌الدین محمد بن فهد حلی اسدی معروف به ابن فهد حلی، از فقیهان و محدّثان امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار