ابن‌فورک عبداللّه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فورک عبداللّه اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌فورک عبداللّه بن حسن اصفهانی، عبداللّه بن حسن بن فورک، از محدّثین اصفهان
ابن‌فورک عبداللّه بن محمد اصفهانی، عبداللّه بن محمّد بن مهران بن فورک بن عطاء بن عبداللّه بن مهیار، از محدّثین اصفهان
ابن‌فورک ابوبکر عبداللّه بن محمد اصفهانی، از محدّثان فقهاء و قاریان قرآن در قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار