ابن‌فورک قاسم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فورک قاسم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌فورک ابوبکر قاسم بن احمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌فورک ابومحمد قاسم بن فورک اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار