ابن‌قاضی شهبه محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌قاضی شهبه محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌قاضی شهبه بدرالدین‌ ابوالفضل‌ محمد بن‌ ابوبکر، ابوالفضل‌ محمد بن‌ ابوبکر، فقیه‌ و مورخ‌، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌
ابن‌قاضی‌ شهبه‌ شمس‌الدین‌ ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عمر، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عمر بن‌ محمد بن‌ عبدالوهاب‌، فقیه‌ و نحوی‌، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار