ابن‌متویه حسن اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌متویه حسن اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌متویه حسن بن ابی‌الحسن بصری اصفهانی، از محدّثان اصفهان و از موالی انصار
ابن‌متویه حسن بن متویه قرشی اصفهانی، از محدّثین اصفهان و از مشایخ روایت محمّد بن حسن بن ولید


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار