ابن‌متویه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌متویه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌متویه ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن‌متویه احمد بن حسین اصفهانی، از علمای اصفهان و ناقل صحف ادریسیّه از زبان سوری به عربی
ابن‌متویه حسن بن ابی‌الحسن بصری اصفهانی، از محدّثان اصفهان و از موالی انصار
ابن‌متویه حسن بن متویه قرشی اصفهانی، از محدّثین اصفهان و از مشایخ روایت محمّد بن حسن بن ولید
ابن‌متویه حسین بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌متویه محمد بن حسن اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌متویه ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثان قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار