ابن‌مرده (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مرده ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مرده احمد بن محمد اصفهانی، ادیب، کاتب و شاعر قرن پنجم هجری در اصفهان
ابن‌مرده محمد بن مرده اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار