ابن‌معصوم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌معصوم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌معصوم ابراهیم حسینی قزوینی، اِبْراهیم‌ِ قَزْوینی‌، ابن‌ معصوم‌ بن‌ فصیح‌ حسینی‌ (۱۰۶۵- ۱۱۴۵ق‌/ ۱۶۵۵-۱۷۳۲م‌)، از فقهاء و علماء قرن یازدهم و دوازدهم قمری
ابن‌معصوم سیدعلی‌خان مدنی، معروف به سید علی‌خان کبیر، سیدعلی شارح صحیفه، یا ابن معصوم از علمای شیعه قرن دوازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار