ابن‌مغازلی جلایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مغازلی جلایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مغازلی ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد طیب‌ جلایی‌، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ محمد بن‌ طیب‌ جُلاّیی‌، مورخ‌، محدث‌ و فقیه‌ واسطی‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌مغازلی
ابن‌مغازلی ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ جلایی‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ جلاّیی‌، محدث‌ و فقیه‌ مالکی، یکی از شخصیت‌های ابن‌مغازلی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار