ابن‌مقری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مقری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مقری ابوبکر محمد بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌مقری احمد بن اسماعیل اصفهانی، از ادبای اصفهان
ابن‌مقری ابومحمد اسماعیل بن ابی‌بکر، فقیه، ادیب و شاعر یمنی
ابن اشته محمد بن عبداللّه بوذری مقری اصفهانی، از دانشمندان ادبیات عرب قرن چهارم هجری
ابن بامدویه علی بن احمد مقری خیاط اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن حسنویه ابوعبداللّه محمد بن حسن مقری اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌لیلاف عبداللّه بن محمد مقری اصفهانی، از دانشمندان قرائت در قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار