ابن‌مملک (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مملک ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مملک احمد بن محمد مدینی حکیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌مملک محمد بن عبداللّه جرجانی اصفهانی، از متکلّمین و محدّثین شیعه در قرن سوم و چهارم هجری
ابن‌مملک محمد بن مملک اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار