ابن‌منده یحیی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده یحیی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌منده یحیی بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثین خاندان ابن‌منده اصفهان در قرن پنجم هجری
ابن‌منده یحیی بن عبدالوهاب اصفهانی، از محدّثان حنبلی اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار