ابن‌مندویه عبدالصمد بن ابومنصور شروطی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مندویه عبدالصمد بن ابومنصور شروطی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم عبدالصّمد بن ابومنصور محمّد بن عبداللّه بن عبدالواحد بن مندویه شروطی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده است. تولّدش قبل از سال ۴۷۰ق واقع شده، و از ابومنصور محمّد (پدرش)، ابوطاهر احمد بن محمّد بن عمر نقّاش، ابوبکر محمّد بن احمد بن محمّد بن ماجه ابهری، ابومحمّد رزق اللّه تمیمی و ابوالحسن علیّ بن محمّد بن احمد حسن آبادی حدیث شنیده، و ابوسعد سمعانی در اصفهان از او استماع حدیث کرده است. صاحب عنوان تا سال ۵۴۵ زنده بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۴۶۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۷.    جعبه ابزار