ابن‌نابتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌نابتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌نابتی احمد بن ابراهیم نابتی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌نابتی اسحاق بن ابراهیم همدانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار