ابن ابی‌الجعد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌الجعد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آل ابی‌الجعد، خاندانی شیعی‌مذهب و دارای اعضای مشهور در روایت حدیث

ابی‌الجعد رافع‌ بن‌ سلمه، نیای خاندان ابی‌الجعد
ابن ابی‌الجعد رافع‌ بن‌ سلمه، نام‌آورترین فرد ابی‌الجعد
زیاد بن ابی‌الجعد غطفانی اشجعی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌الجعد
سالم بن ابی‌الجعد رافع غطفانی اشجعی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌الجعد
عبید بن ابی‌الجعد غطفانی اشجعی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌الجعد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار