ابن ابی‌جامع (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جامع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آل ابی‌جامع، خاندانی از عالمان دینی شیعه در عراق و لبنان و ایران در سده ۱۰ و ۱۱ق/۱۶ و ۱۷م

ابن‌ ابی‌جامع شهاب‌الدین احمد بن ‌محمد، مؤسس آل ابی‌جامع، شهاب‌الدین یا جمال‌الدین احمد بن ‌محمد، معروف به ابن‌ ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع جعفر بن ‌محمد، از بزرگان آل ابی‌جامع و آل محیی‌الدین و از عالمان بنام این خاندان
ابن ابی‌جامع جواد بن ‌علی، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع حسن‌ بن ‌حسین، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع حسن‌ بن ‌علی، عالم، فقیه و محدث و یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع حسین‌ بن ‌محیی‌الدین، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع رضی‌الدین‌ بن ‌علی، فقیه، محدث و از عالمان نامی شیعی، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع شریف‌ بن ‌محمد، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع شریف‌ بن ‌موسی، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع صالح‌ بن ‌علی‌، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع عبدالحسین‌ بن ‌قاسم، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع علی‌ بن ‌حسین، فقیه و محدث، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع علی‌ بن ‌رضی‌الدین، فقیه، شاعر و محقق، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع علی‌ بن ‌محیی‌الدین، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن‌ ابی‌جامع نورالدین علی‌ بن ‌احمد، شاگرد شهید ثانی، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع فخرالدین‌ بن ‌علی، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع قاسم‌ بن ‌حسن، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع محیی‌الدین‌ بن ‌عبداللطیف، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع محیی‌الدین عبداللطیف‌ بن ‌علی، فقیه، محدث و از عالمان سده ۱۱ق/۱۷م، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع موسی‌ بن ‌شریف، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار