ابن ابی‌جراده (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جراده ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آل ابی‌جراده، خاندانی علمی و سیاسی از سده ۱-۷ق/۷-۱۳م در عراق و حلب

محمد بن ابی‌جراده عامر بن صعصعه، مشهورترین شخص خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالبرکات عبدالقاهر بن‌ علی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالحسن احمد بن‌ هبةالله، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالحسن احمد بن‌ یحیی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالحسین علی‌ بن‌ عبدالله، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالفضل عبدالصمد بن‌ زهیر، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالفضل قاضی هبةالله‌ بن‌ احمد، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالفضل هبةالله‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالمجد عبدالله‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالمکارم محمد بن‌ عبدالملک، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوجعفر یحیی‌ بن‌ زهیر، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوطاهر عبدالقاهر بن‌ علی‌، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوعلی حسن‌ بن‌ علی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوغانم جمال‌الدین محمد بن‌ هبةالله، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوغانم محمد بن‌ هبةالله، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده محمد بن‌ عمر، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار