ابن ابی‌سری عسقلانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌سری عسقلانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌ابی‌سری محمد بن‌ متوکل‌ هاشمی عسقلانی، اِبْن‌ِ اَبی‌ سَریِّ عَسْقَلانی‌، محمد بن‌ متوکل‌ بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ حسان‌ هاشمی‌، محدث ‌ و حافظِ مشهور فلسطینی ‌ در سده ۳ق‌/۹م‌
ابن‌ابی‌سری حسین‌ بن‌ متوکل‌ هاشمی عسقلانی، اِبْن‌ِ اَبی‌ سَری‌ِّ عَسْقَلانی‌، حسین‌ بن‌ متوکل‌ بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ حَسّان‌ هاشمی‌، عالم‌ و محدث ‌ عسقلان ‌ فلسطین ‌ در سدة ۳ق‌/۹م‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار