ابن اشته احمد بن عبدالغفار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن اشته احمد بن عبدالغفار اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن عبدالغفّار بن علیّ بن اشته حافظ اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان است. وی در ۴۱۰ق متولّد و در سال ۴۹۲ق وفات یافته است.

مشایخ

[ویرایش]

از سعید بن محمّد نقّاش و ابوالحسن علیّ بن ابی حامد خرجانی روایت می‌کند، و ابونصر اسماعیل بن محمّد بن احمد رنانی، ابوالفضل ثابت بن محمّد بن فضل صفّار اصفهانی، ابومحمّد (ابوبکر) جابر بن منصور بن محمّد بن صالح ویذآبادی، ابومحمّد حسن بن احمد مدینی، ابواحمد عبدالجبّار بن عصمت و ابوغانم محمّد بن حسین بن حسن از او نقل حدیث می‌نماید.

شاگردان

[ویرایش]

ابوبکر مدین بن علیّ بن احمد تمیمی، ابونصر نورج بن محمّد دیلمی و ابوطاهر واضح بن محمّد مدینی از مجازین و شاگردان او به شمار می‌روند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۴۹.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۲۴۰.    
۳. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۳۵۲.    
۴. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۴۲۲.    
۵. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۳۳۰.    
۶. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۳، ص۱۱۷.    
۷. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۳۰۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۲.    


جعبه ابزار