ابن امیرالحاج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن امیرالحاج ممکن است اشاره به اشخاص ذیل باشد:

ابن‌امیرحاج شمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن‌ محمد حلبی‌، فقیه‌، اصولی ‌و مفسر حنفی
ابن‌امیرحاج ابوجعفر محمد بن‌ حسین‌ حسینی‌، عالم‌، ادیب و شاعر شیعی مذهب ‌نجفی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار