ابن باغبان محمد بن احمد صوفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن باغبان محمد بن احمد صوفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر محمّد بن احمد بن محمّد بن عمر بن محمّد بن عمر بن قاسم بن عبداللّه بن اسحاق بن سندار بن اممی بن معدان بن خوشمردان صوفی اصفهانی معروف به «ابن باغبان»، از محدّثین اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۷۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۶.    


جعبه ابزار