ابن راهویه اسحاق بن راهویه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن راهویه اسحاق بن راهویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسحاق بن راهویه، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است. حسن بن مهران از وی نقل حدیث نموده است. کتاب مسند نیز از تالیفات ابن راهویه است که نزد جعفر بن محمّد بن موسی بن تمیم بن عبده بوده، و از آن جا نقل حدیث نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۷.    
۲. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۶۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۲.    جعبه ابزار