ابن سیدالناس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن سیدالناس ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌سیدالناس ابوالفتح فتح‌الدین‌ محمد بن‌ محمد یعمری ربعی‌، محدث‌ ، مورخ‌ ، فقیه‌ شافعی‌ ، ادیب‌ و خطاط مصری اندلسى‌ الاصل‌
ابن‌سیدالناس ابوبکر محمد بن‌ احمد یعمری‌ اشبیلی‌، فقیه‌، محدث‌، مورخ‌ و ادیب‌ اندلسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار