ابن مسعود صاعدی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن مسعود صاعدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جمال‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی اصفهانی، جمال‌الدّین صاعد بن مسعود، از بزرگان و افراد بانفوذ خاندان صاعدی اصفهان در قرن ششم هجری
رکن‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی اصفهانی، رکن‌الدّین ابوالعلاء صاعد بن مسعود، از فقها و قضات آل صاعد و پیشوای حنفیان اصفهان در قرن ششم هجری
عضدالاسلام بن مسعود صاعدی اصفهانی، عضدالاسلام بن مسعود صاعدی، از بزرگان و قضات آل صاعد اصفهان در قرن هفتم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار