ابهری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابهری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوطالب عبدالمحسن خفیفی ابهری، ابوطالب عبدالمحسن (فرامرز) بن ابی عمید خفیفی، از فقیهان بزرگ شافعی و محدثان مورد وثوق و مشایخ صوفیه
ابوبکر عبدالله بن طاهر طائی ابهری، اَبوبَکْرِ اَبْهَری، عبداللـه بن طاهر بن حارث طائی (د ۳۳۰ق/۹۴۲م)، زاهد، عارف و عالم
ابراهیم بن حجاج ابهری اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن حجّاج ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن عثمان ابهری اصفهانی، ابراهیم بن عثمان بن عمیر ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوطاهر احمد بن احمد ابهری مقری اصفهانی، از دانشمندان علم قرائت و از محدّثین اصفهان
ابوجعفر احمد ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار