ابواحمد عبدالجبار اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواحمد عبدالجبار اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواحمد عبدالجبار بن محمد صندوقی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن ششم هجری در اصفهان
ابواحمد عبدالجبار بن عصمت محتسب اصفهانی، از محدّثین عامه اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار