ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن معدان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن احمد بن معدان، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن معدان، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. از‌ هارون بن سلیمان روایت می‌کند، و احمد بن حمد بن سَنده خبّاز از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۶.    جعبه ابزار